Privacyverklaring PROMISS

De Vrije Universiteit Amsterdam vindt privacy belangrijk. In deze Privacyverklaring beschrijven wij hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens in het PROMISS project en hoe daarbij uw privacy wordt gewaarborgd.

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

De Vrije Universiteit Amsterdam, De Boelelaan 1085, 1081 HV Amsterdam is verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen die in deze privacyverklaring worden beschreven. De Vrije Universiteit Amsterdam, De Boelelaan 1085, 1081 HV Amsterdam heeft de wettelijke plicht om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

2. Welke (categorieën van) persoonsgegevens worden verwerkt?

Wij verwerkende de volgende persoonsgegevens van u:

 • Persoonlijke kenmerken, zoals leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, samenstelling huishouden, kwaliteit van leven;
 • Voedingsinname;
 • Lichaamssamenstelling;
 • Spierkracht;
 • Fysiek functioneren;
 • Fysieke activiteit.

 

3. Met welk doel worden mijn gegevens verwerkt en op basis van welke wettelijke grondslag?

De persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Antwoord geven op de onderzoeksvraag;
 • Rapportage aan de Europese Unie (subsidiegever);
 • De interne controle en de bedrijfsbeveiliging;
 • De uitvoering of toepassing van wetgeving.

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

 • U hebt toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens. In dat geval heeft u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken door contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens.

 

4. Wie heeft toegang tot mijn persoonsgegevens?

De persoonsgegevens worden uitsluitend ingezien door medewerkers van De Vrije Universiteit Amsterdam, afdeling Gezondheidswetenschappen en van de Universiteit van Finland die uit hoofde van hun functie een rol hebben in de verwerking van uw persoonsgegevens voor de bovenstaande doeleinden en voor wie het noodzakelijk is dat zij toegang hebben tot de persoonsgegevens.

 

5. Worden mijn persoonsgegevens met derden gedeeld?

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derde partijen, zoals de leveranciers van IT-systemen die wij gebruiken bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Via de onderstaande contactgegevens kunt u meer informatie opvragen over de derde partijen waarmee wij uw persoonsgegevens delen.

Indien wij uw persoonsgegevens delen met derde partijen die uw persoonsgegevens in onze opdracht verwerken, dan sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te borgen dat uw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en in overeenstemming met AVG worden verwerkt. Wij blijven zelf verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van deze verwerkingen.

In zeer uitzonderlijke gevallen is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens delen met andere partijen, zoals publieke instellingen, indien dit bijvoorbeeld noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of aan een rechterlijk bevel.

 

6. Worden mijn persoonsgegevens doorgegeven naar landen buiten de Europese Economische Ruimte?

Ja, het is mogelijk dat uw persoonsgegevens worden doorgegeven naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Bij de EER horen alle EU-landen plus Noorwegen, Liechtenstein en IJsland. Voor doorgiften van persoonsgegevens buiten deze landen gelden op grond van de AVG aanvullende regels. Wij geven uw persoonsgegevens alleen door aan landen buiten de EER als de doorgifte is onderworpen aan passende waarborgen op grond van de AVG. Via de onderstaande contactgegevens kunt u een kopie van het document opvragen dat voorziet in deze passende waarborgen.

 

7. Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Tenzij een specifieke bewaartermijn bij wet is voorgeschreven bewaren wij uw persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is om de bovenstaande doeleinden te bereiken. Al uw gegevens worden minimaal 15 jaar bewaard op de Vrije Universiteit Amsterdam.

 

8. Hoe worden mijn persoonsgegevens beveiligd?

De Vrije Universiteit Amsterdam treft passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Om uw privacy te beschermen krijgen uw gegevens een code. Uw naam en andere gegevens die u direct kunnen identificeren worden daarbij weggelaten. Alleen met de sleutel van de code zijn gegevens tot u te herleiden. De sleutel van de code blijft veilig opgeborgen in de lokale onderzoeksinstelling. De gegevens die naar de opdrachtgever, Universiteit van Helsinki of een andere onderzoeker die onderzoek wil doen met uw persoonsgegeven (dit alleen in het geval van goedkeuring van de PROMISS hoofdonderzoekers), worden gestuurd bevatten alleen de code, maar niet uw naam of andere gegevens waarmee u kunt worden geïdentificeerd. Ook in rapporten en publicaties over het onderzoek zijn de gegevens niet tot u te herleiden.

 

9. Welke rechten heb ik?

Op basis van de AVG heeft u – onder bepaalde voorwaarden – het recht op inzage in de persoonsgegevens die van u verwerkt worden, het recht om uw persoonsgegevens te verbeteren indien deze feitelijke onjuistheden bevatten, het recht om uw persoonsgegevens te wissen, het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u deze privacyrechten wil uitoefenen, kunt u hiertoe een verzoek indienen bij de Functionaris voor de Gegevensbescherming van de VU. Via:

Functionaris voor de Gegevensbescherming

De Boelelaan 1091

1081 HV AMSTERDAM

functionarisgegevensbescherming@vu.nl

Om de aanvraag in behandeling te kunnen nemen, zal u worden gevraagd zich te legitimeren. Zo wordt gecontroleerd of het verzoek door de juiste persoon gedaan. Indien u niet tevreden bent over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan heeft u het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen.

 

10. Waar kan ik terecht met vragen of voor het uitoefenen van mijn rechten?

Uw vragen over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u stellen via promiss-onderzoek@vu.nl of 020 598 6801.